Taidekoulu Tekevä

Kuvataide ja käsityö

Lapset ja nuoret voivat Kurikan kansalaisopistossa osallistua lukuisille erilaisille kuvataiteen ja kädentaitojen kursseille oman kiinnostuksen mukaan, mutta sen lisäksi 6-18-vuotiaat lapset ja nuoret voivat Taidekoulu Tekevässä tehdä opintoja monipuolisesti ja suunnitelmallisesti. Varhaisiän ryhmissä taiteen perusopetuksessa voivat aloittaa jo esikouluikäiset. Kuvataiteen opetuksessa on tarjolla opetusta myös aikuisille.

Kurikan kansalaisopiston taidekoulussa edetään taiteen perusopetuksen kuvataiteen ja käsityön suuntautumisen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaan, mutta OPSin noudattaminen ei tee työskentelystä jäykkää tai tylsää! Opiskelijalla on itsellään vapaus päättää, miten minkäkin opintojen osan toteuttaa. Taidekoulun opetus on kuitenkin tavoitteellista ja vuosittain etenevää, mikä tarkoittaa jatkuvaa pientä itsensä haastamista ja uuden opettelua. Opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen perusteiden mukaisesti ja sen on hyväksynyt Kurikan kaupungin sivistyslautakunta 2019. Opinnot koostuvat yleisistä opinnoista (300 tuntia) sekä teemaopinnoista (200 tuntia).

Kuvataiteen opetuksen osa-alueita ovat taidesuhde, visuaalinen lukutaito sekä osallisuus ja vaikuttaminen. Opetuksen keskeisinä sisältöinä on: kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot, omat kuvat, taiteen maailmat ja visuaalinen ympäristö. Kuvataidekoulussa opitaan kuvataiteen perustaitoja ja käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja. Opetus vahvistaa oppilaan kokemusta itsestään luovana ja vastuullisena yhteisön jäsenenä. Opinnot kiinnittyvät oppilaan kokemusmaailmaan ja luovat perustaa oivalluksia herättävälle oppimiselle ja tekemisen ilolle. Opinnot luovat perustaa oppilaan omakohtaisen taidesuhteen kehittymiselle ja kuvataiteen elinikäiselle harrastamiselle.

Käsityön opetuksen osa-alueita ovat taidot ja muotoilu, yhteiskunta ja kulttuuri sekä taiteiden ja tieteiden välisyys. Opetuksen keskeisinä sisältöinä on: pukeutuminen, esine- ja tekstiiliympäristöt, palveluympäristöt sekä rakennetut ja luonnonympäristöt.  Käsityökoulussa opitaan erilaisia käsityötekniikoita ja käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, joita lähestytään henkilökohtaisten kokemusten kautta. Kaikkia keskeisiä sisältöjä pohditaan esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden näkökulmasta. Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään ja löytää elämäänsä rikastuttavan elinikäisen harrastuksen. Opetus antaa valmiuksia myös ammatillisiin opintoihin. 

Opetussuunnitelma, taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä, kuvataide ja käsityö, Kurikan kansalaisopisto

Lue lisää taiteen perusopetuksesta ja vuonna 2018 käyttöön otetusta opetussuunnitelmasta Opetushallituksen sivuilta:
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/taiteen_perusopetus

Käsityön taiteen perusopetuksen alalta Kurikan kansalaisopistossa tehty kandidaatintutkielma  Käsityötaide sosiologisena ilmiönä: Millaista kulttuuripääomaa ilmenee kädentaitajien diskursseissa?