Yhteistyöhankkeet

Monidigi (Opetushallitus, vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus) hankekoordinaattori Järvilakeuden kansalaisopisto, 2022-2024

Hankkeen tavoitteena on lisätä digitaalisuuteen liittyvää osaamista. Hankkeessa kehitetään etä-, hybridi- ja monimuoto-opetusta sekä näihin vaadittavia taitoja. Opistojen opettajia ja henkilökuntaa opastetaan tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön sekä kehitetään uusia digitaalisuutta hyödyntäviä opetuksen toteuttamismalleja. Myös kylätaloilla olevien laitteiden käyttöosaamista edistetään ja pyritään löytämään henkilöitä, jotka voisivat jatkossa toimia opiston digitutoreina ja digitalkkareina. Hankkeessa mm. kartoitetaan kylien laitteistojen määrää ja niiden käyttöosaamista sekä laaditaan opasvideoita käytön tueksi. Mukana ovat Järvilakeuden ja Kurikan kansalaisopistot.

Me osatahan! E-P:n osaavat vapaan sivistystyön oppilaitokset ja tuntiopettajat (Opetushallitus, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus) hankekoordinaattori Lapuan kansalaisopisto, 2021-2022

Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen myötä vapaan sivistystyön tehtävänä on osallistua osaamisen tunnistamiseen. Hankkeen tavoitteena on syventää tietoa ja taitoa rakentaa osaamisperusteisesti suunniteltuja koulutuskokonaisuuksia, joita on mahdollista viedä kansalliseen Koski-tietovarantoon. Pyritään löytämään yhteisiä näkemyksiä siihen, mitä opetussuunnitelmatyö voi olla vapaana sivistystyönä järjestettävässä, osaamisperusteisessa koulutuksessa. Hankkeessa toteutetaan koulutusta sekä oppilaitosjohdolle, päätoimiselle henkilöstölle että tuntiopettajille. Mukana ovat Ilmajoen, Järvilakeuden, Järvi-Pohjanmaan, Kauhajoen, Kurikan, Lakeudenportin, Lapuan, Seinäjoen ja Teuvan kansalaisopistot.

Tuntiopettajat työelämätaitojen tukijoina (Opetushallitus, vapaan sivistystyön henkilöstökoulutus) hankekoordinaattori Lapuan kansalaisopisto, 2020-2021

Hankkeella vastataan valtakunnalliseen jatkuvan oppimisen uudistukseen, jonka myötä myös vapaan sivistystyön tehtäväkenttä monipuolistuu entisestään. Hankkeella jatketaan opistojen yhteistyössä järjestämää käytännönläheistä, vapaan sivistystyön opettajien työtä tukevaa pedagogista koulutusta. Syksyllä 2020 alkavassa hankkeen sisältöinä ovat verkkovälitteinen opettaminen, osaamisen johtaminen, erityiset oppimisen tavat sekä opettajien mahdollisuudet toimia aikuisten perustaitojen, digitaitojen ja jopa työelämätaitojen tukijoina. Toteutettava 4-osainen koulutus on 15 opintopisteen laajuinen. Hanke toteutetaan yhteistyössä 11 opiston kesken. Mukana ovat Järvilakeuden, Järvi-Pohjanmaan, Kauhajoen, Kokkolan, Kurikan  Lakeudenportin, Lapuan, Seinäjoen, Teuvan kansalaisopistot sekä Ilmajoki-opisto ja Luther-opisto. 

Voimaa arkeen - tunnistettu osaaminen elämän voimavaraksi (Opetushallitus, vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksena rahoittama, tarkoitettu  työ- ja työllistymismahdollisuuksia parantavan koulutuksen järjestämiseen) hankekoordinaattori Lapuan kansalaisopisto, 2020-2021

Hankkeen taustalla on valtakunnallinen jatkuvan oppimisen uudistus, jolla vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista. Hankkeella toteutetaan  kaikkiaan kymmenen opintopisteen laajuiset monipuoliset opinnot, jotka sisältävät mm. oman osaamisen kartoitusta, aikuisten perustaitojen vahvistamista sekä omaa ammattia ja hyvinvointia tukevia koulutuksia sekä yrittäjyysopintoja. Työelämän nopea muutos haastaa jokaisen päivittämään omaa osaamistaan ja löytämään omat vahvuutensa – lähtökohtana on siis omaehtoinen opiskelu, oman osaamisen tunnistaminen ja itsensä kehittäminen. Koulutukset suunnataan erityisesti työttömille, työttömyysuhan alla oleville ja alanvaihtoa suunnitteleville aikuisille. Kyseessä on yhteishanke, jossa ovat mukana Järvilakeuden, Järvi-Pohjanmaan, Kauhajoen, Kurikan, Lakeudenportin ja Lapuan kansalaisopistot sekä Ilmajoki-opisto.

Opettamisen työkalut - täydennyskoulutus vapaan sivistystyön opettajille (Opetushallitus, vapaan sivistystyön henkilöstökoulutus), hankekoordinaattori Lapuan kansalaisopisto, 2019-2020

Hankkeessa tarjotaan täydennyskoulutusta erityisesti tuntiopettajille, joilla ei ole pedagogista koulutusta. Tarjolla on 6 op:n kokonaisuus, jonka voi suorittaa 2 op:n osakokonaisuuksina. Koulutus tarjoaa käytännön työkaluja, joilla rakennetaan omaa ammatillista osaamista ja innostetaan jatkamaan opiskelua, esim. suorittamaan opettajan pedagogiset opinnot tai muita kasvatustieteen opintoja.

"Näytäksä vähä" - digitaitoja kohdennetun koulutuksen ja vertaisohjauksen avulla (Opetushallitus, valtionavustus aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseen), hankekoordinaattori Kauhajoen kansalaisopisto, 2018-2020

Tavoitteena on tarjota sekä heikkoja perustaitoja vahvistavaa koulutusta yksilö- ja pienryhmäopetuksena erilaisten digitaalisten laitteiden, palveluiden ja sovellusten käytössä.

Digitaalisia taitoja vahvistavassa koulutuksessa tavoitteena on tarjota kylillä aikuisväestölle sekä ikääntyvälle väestölle mahdollisuus harjoitella digitaitoja: laitteen, ohjelmien ja sovellusten käyttöä rauhalliseen tahtiin.

Opeta ja opi verkon välityksellä - pedagogiikan, opetusteknologian käytön ja vuorovaikutuksen kehittäminen vapaan sivistystyön oppilaitoksien verkkoväitteisessä opetustyössä (Opetushallitus, vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus), hankekoordinaattori Lapuan kansalaisopisto, 2018-2019

Hanke on jatkoa aiemmalle verkko- ja monimuoto-opetuksen kehittämishankkeelle. Tavoitteena on verkkovälitteisen opettamisen ja oppimisen vakiinnuttaminen opiston toimintamuodoksi sekä uuden tekniikan käyttö opetuksessa. Hankkeessa arvioidaan tutortoiminnan käyttötarvetta ja toimintatapoja ja jaetaan tietoa sekä osaamista monimuoto-, etä- ja verkko-opetuksen tuottamisesta, käytöstä ja soveltuvuudesta.

Verkko- ja monimuoto-opetuksen kehittäminen ja oppimateriaalin jakaminen vapaan sivistystyön toimijoiden kesken (Opetushallitus, vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus), hankekoordinaattori Lapuan kansalaisopisto, 2017-2018

Hankkeen tavoitteena on kehittää kansalaisopistojen monimuoto-, etä- ja verkko-opetusta. Tavoitteena on digitaalisen oppimateriaalin tuottaminen ja olemassaolevan hyödyntäminen, verkkokurssien tuottaminen, tiedon ja osaamisen jakaminen sekä materiaalipankin kehittyminen, vertaismentoroinnin käyttöönotto sekä opettajien välisen tuen ja yhteistyön lisääntyminen. Hankkeessa hyödynnettiin erityisesti Peda.net-oppimisalustaa ja perehdyttiin erilaisiin digitaalaisiin sovelluksiin ja ohjelmiin sekä kuvaamiseen ja videointiin.

Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi VI (Osaava -rahoitus/OKM), toteuttajina eteläpohjalaisten vapaan sivistystyön oppilaitosten verkosto, hankekoordinaattori Etelä-Pohjanmaan opisto, 2016-2017

Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi V (Osaava -rahoitus/OKM), toteuttajina eteläpohjalaisten vapaan sivistystyön oppilaitosten verkosto, hankekoordinaattori Etelä-Pohjanmaan opisto, 2015-2016