Omat hankkeet

Kohti kestävää elämäntapaa (Opetushallitus; vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus), yhteistyössä Kauhajoen ja Teuvan kansalaisopistojen kanssa 2020-2021

Hankkeessa saatetaan ajan tasalle opistojen kestävän kehityksen strategiat, suunnitelmat, ohjelmat ja ohjeet sekä huolehditaan opistojen kestävän kehityksen työryhmien työskentelyn alkamisesta. Hankkeessa tarjotaan mahdollisuutta kehittää sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toteutettuja kursseja että kestävää kehitystä edistävää ammatillista toimintaa. Luodaan yhteistyöverkosto heikossa asemassa olevien koulutustarjonnan parantamiseksi ja edistetään tavoitteita taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Asiakas framille. Näkökulmana asiakkuus opiston kehitystyössä (Opetushallitus; vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus), 2019-2020

Hankkeen tavoitteena on kehittää opiston asiakaskunnan segmentointia ja siten parantaa opiston kurssitarjontaa. Kurssisuunnittelua kehitetään hankkeessa parantamalla suunnittelun versionhallintaa ja dokumentointia. Kurssitarjontaa pyritään kehittämään apuna kehitettävä kurssisuunnitelmarunko, joka ottaa huomioon asiakkaan näkökulman kurssiin. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan asiakasraadin toimintaa.

Parasta palvelua mentoroinnilla ja muotoilulla (Opetushallitus; vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus), yhteistyössä Kauhajoen ja Teuvan kansalaisopistojen kanssa 2017-2018

Hankkeessa pilotoitiin mentorointia kansalaisopistossa tavoitteena tukea uusien opettajien perehdyttämistä ja saada talteen opistoissa pidempään työskennelleiden opettajien kokemusta ja ns. hiljaista tietoa. 

Hankkeessa toteutettiin palvelumuotoilukoulutus, jossa asiantuntijoiden avulla kehitettiin opiston palveluprosesseja. Koulutus alkoi kurssien ja niiden kuvausten hiomisesta. Prosessi eteni koko opiston ydintehtävien ja prosessikartan laatimiseen

Parastamis- eli tutustumismatkalla vierailtiin toukokuussa 2018 Kuopion kansalaisopistossa ja Kuopion Muotoiluakatemiassa, Äänekoskella Koskelan kansalaisopistossa ja Keuruun kansalaisopistossa perehtymässä erityisesti pitkien etäisyyksien, harvan asutuksen, ikääntymisen, yksilöllisyyden, oppimistyylien ja viestintäteknologian hyödyntämisen problematiikkaan.

Laatutyötä jatkettiin hankkeen aikana CAF-laatutyölle laaditun vuosikellon mukaan. Vuonna 2018 painopistealueina olivat henkilöstö ja henkilöstötulokset. Vuoden aikana toteutettiin henkilöstön työhyvinvointikysely ja valmistauduttiin alueen muiden opistojen kanssa yhteiseen henkilöstön täydennyskoulutushankkeeseen.

Laatua Lakeudelle - CAF -arviointimallin käyttöönotto (Opetushallitus; vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus), yhteistyössä Kauhajoen ja Teuvan kansalaisopistojen kanssa 2016-2017. 

Hankkeessa laadittiin ja otettiin käyttöön CAF-laadunarviointimalli kansalaisopiston koulutuspalveluiden arviointiin sekä yhdessä naapuriopistojen kanssa arvioitiin nykyisiä toimintoja ja selvitettiin keskeisiä kehittämiskohteitä. Hankkeen puitteissa toteutettiin laaja asiakaskysely sekä opistojen sidosryhmille haastattelu.

Kyselyn keskeisiä tuloksia olivat mm. se, että kansalaisopistotoimintaa arvostetaan ja sitä pidetään monipuolisena. Suosituin syy osallistua kursseille on halu oppia uutta, myös opiskelun yhteisöllisyyttä arvostetaan. Digitaalisuus kansalaisopistoissa nähdään tulevaisuuden kehityssuuntana, tärkeäksi mainitaan erityisesti ryhmäviestintä ja osaamisen jakaminen. Kansalaisopiston toiminta kylien elinvoiman ylläpitäjänä nähdään tärkeänä. Haasteita toiminnalle asettavat opiskelijoiden ikääntyminen ja kylien hiljeneminen. Opistotoiminta nähdään kuitenkin tulevaisuudessakin merkittävänä kuntalaisten palveluna.

Kurikan kuntalaiskyselystä Eija Huhtanen toteutti ammattikorkeakoulun opinnäytetyön Opiskelijoiden näkemykset koulutuspalveluista Kurikan kansalaisopistossa.

Kauhajoen, Kurikan ja Teuvan kuntalaiskyselyn kootut tulokset

Kauhajoen, Kurikan ja Teuvan sidosryhmähaastattelujen raportti