Omat hankkeet

Kestävä elämäntapa juurtuu (Opetushallitus; vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus), yhteistyössä Kauhajoen ja Teuvan kansalaisopistojen kanssa 2021-2022

Hankkeessa jatketaan opistojen toimintatapojen kehittämistä kestävän kehityksen ja elämäntavan periaatteiden mukaan. Jatketaan kestävän kehityksen -ryhmien toiminnan kehittämistä ja vakiinnuttamista opistoissa. Tarjotaan henkilöstölle mahdollisuuksia tutustua heitä kiinnostaviin kestävän elämäntavan teemoihin. Parannetaan ensiaputaitoja turvallisemman opiskeluympäristön luomiseksi. Tutustutaan dialogiin ja sen soveltamiseen niin opiston sisäisessä työssä kuin kaikkien kuntalaistenkin kesken. Jatketaan työtä opintotarjonnan saavutettavuuden parantamiseksi ja heikossa asemassa olevien opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksien lisäämiseksi. Lisäksi kiinnitetään huomiota saavutettavuuden parantamiseen kylillä.

Kohti kestävää elämäntapaa (Opetushallitus; vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus), yhteistyössä Kauhajoen ja Teuvan kansalaisopistojen kanssa 2020-2021

Hankkeessa saatetaan ajan tasalle opistojen kestävän kehityksen strategiat, suunnitelmat, ohjelmat ja ohjeet sekä huolehditaan opistojen kestävän kehityksen työryhmien työskentelyn alkamisesta. Hankkeessa tarjotaan mahdollisuutta kehittää sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toteutettuja kursseja että kestävää kehitystä edistävää ammatillista toimintaa. Luodaan yhteistyöverkosto heikossa asemassa olevien koulutustarjonnan parantamiseksi ja edistetään tavoitteita taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Asiakas framille. Näkökulmana asiakkuus opiston kehitystyössä (Opetushallitus; vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus), 2019-2021

Hankkeessa kokeiltiin opiston asiakaskunnan profilointia valituilla aloilla. Profiloitujen alojen tarkentunut käsitys opiskelijoista on työväline niin opettajille kuin kurssisuunnittelussa ja viestinnässä sekä markkinoinnissakin. Tarkemmin profiloinnista kerrotaan opiston Sullekki sopiva -blogin tekstissä " Ketkä meillä tätä opiskelevat? Profilointi parantaa asiakastuntemusta".

Hankkeessa kehitettiin kurssisuunnittelua parantamalla suunnittelun versionhallintaa ja dokumentointia. Luotiin käytänteet siitä, miten dokumentoidaan suunniteltuja, toivottuja, tarjottuja ja toteutuneita kursseja siten, että tiedot ovat yhdessä paikassa ja saatavilla myös esim. henkilövaihdosten jälkeen. Kurssin historiatietoihin tallennetaan mm. syyt muutoksiin ja saatua palautetta.

Työkaluna on kurssien pääluokkakohtainen taulukko, johon merkitään jokaisen kurssin numero, nimi, tuntimäärä ja osallistujien maksimimäärä sekä ilmoittautuneet. Tiedoissa eritellään pitkät kurssit ja lyhyet kurssit sekä lasketaan kurssien lukumäärä ja täyttöaste. Taulukossa voi seurata määritellyn tuntikehyksen toteutumista sekä laskea mm. uusien kurssien osuuden sekä suunniteltujen että toteutuneiden kurssien osalta niin tuntimäärinä kuin prosenttiosuuksinakin. 

Lisäksi taulukkoon on lisätty tiedot mm. kurssisuunnittelun yleisistä periaatteista, suunnitteluaikataulusta, hinnoittelusta ja kurssien numerointiperiaatteesta.

Aiemmissa hankkeissa aloitettua palvelumuotoilua jatkettiin. Kurssikuvauksia kehittämään luotiin yhdessä opettajien kanssa kurssisuunnitelmarunko, joka auttaa ottamaan huomioon asiakkaan näkökulman kurssisuunnitelmaa kirjoitettaessa. 

Hankkeessa pilotoitiin asiakasraadin toimintaa. Kokeiltavana oli niin kiinteän asiakasraadin malli kuin kuntalaisten tapaaminen eri yhteisöihin tehtyjen vierailujen muodossa. Tarkemmin asiakasraatikokeilusta kerrotaan opiston Sullekki sopiva -blogin tekstissä " Asiakasraati tuo asiakkaan äänen paremmin kuuluviin".

Parasta palvelua mentoroinnilla ja muotoilulla (Opetushallitus; vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus), yhteistyössä Kauhajoen ja Teuvan kansalaisopistojen kanssa 2017-2018

Hankkeessa pilotoitiin mentorointia kansalaisopistossa tavoitteena tukea uusien opettajien perehdyttämistä ja saada talteen opistoissa pidempään työskennelleiden opettajien kokemusta ja ns. hiljaista tietoa. 

Hankkeessa toteutettiin palvelumuotoilukoulutus, jossa asiantuntijoiden avulla kehitettiin opiston palveluprosesseja. Koulutus alkoi kurssien ja niiden kuvausten hiomisesta. Prosessi eteni koko opiston ydintehtävien ja prosessikartan laatimiseen

Parastamis- eli tutustumismatkalla vierailtiin toukokuussa 2018 Kuopion kansalaisopistossa ja Kuopion Muotoiluakatemiassa, Äänekoskella Koskelan kansalaisopistossa ja Keuruun kansalaisopistossa perehtymässä erityisesti pitkien etäisyyksien, harvan asutuksen, ikääntymisen, yksilöllisyyden, oppimistyylien ja viestintäteknologian hyödyntämisen problematiikkaan.

Laatutyötä jatkettiin hankkeen aikana CAF-laatutyölle laaditun vuosikellon mukaan. Vuonna 2018 painopistealueina olivat henkilöstö ja henkilöstötulokset. Vuoden aikana toteutettiin henkilöstön työhyvinvointikysely ja valmistauduttiin alueen muiden opistojen kanssa yhteiseen henkilöstön täydennyskoulutushankkeeseen.

Laatua Lakeudelle - CAF -arviointimallin käyttöönotto (Opetushallitus; vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus), yhteistyössä Kauhajoen ja Teuvan kansalaisopistojen kanssa 2016-2017. 

Hankkeessa laadittiin ja otettiin käyttöön CAF-laadunarviointimalli kansalaisopiston koulutuspalveluiden arviointiin sekä yhdessä naapuriopistojen kanssa arvioitiin nykyisiä toimintoja ja selvitettiin keskeisiä kehittämiskohteitä. Hankkeen puitteissa toteutettiin laaja asiakaskysely sekä opistojen sidosryhmille haastattelu.

Kyselyn keskeisiä tuloksia olivat mm. se, että kansalaisopistotoimintaa arvostetaan ja sitä pidetään monipuolisena. Suosituin syy osallistua kursseille on halu oppia uutta, myös opiskelun yhteisöllisyyttä arvostetaan. Digitaalisuus kansalaisopistoissa nähdään tulevaisuuden kehityssuuntana, tärkeäksi mainitaan erityisesti ryhmäviestintä ja osaamisen jakaminen. Kansalaisopiston toiminta kylien elinvoiman ylläpitäjänä nähdään tärkeänä. Haasteita toiminnalle asettavat opiskelijoiden ikääntyminen ja kylien hiljeneminen. Opistotoiminta nähdään kuitenkin tulevaisuudessakin merkittävänä kuntalaisten palveluna.

Kurikan kuntalaiskyselystä Eija Huhtanen toteutti ammattikorkeakoulun opinnäytetyön Opiskelijoiden näkemykset koulutuspalveluista Kurikan kansalaisopistossa.

Kauhajoen, Kurikan ja Teuvan kuntalaiskyselyn kootut tulokset

Kauhajoen, Kurikan ja Teuvan sidosryhmähaastattelujen raportti